Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar weer een jaarvergadering plaatsvinden en wel op dinsdag 2 april aanstaande. (dag naar paasmaandag)

Agenda Jaarvergadering GSV

Datum:      2 april 2024

Locatie:     scoutinggebouw Stein, Dieterenstraat 5, 6171 JK Stein

Punten:

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering 2023

3.     Financieel verslag 2023

4.     Decharge penningmeester

5.     Nieuwe kas-commissielid + reserve lid

6.     Vaststellen contributie volgend jaar

7.     Afscheid Norbert Zeegers als secretaris

8.     Wie wil het secretariaat overnemen?

9.     (Her)Verkiezing bestuursleden 

10.  Activiteitencommissie

11.  Mededelingen

12.  Rondvraag

13.  Afsluiting

Meld u s.v.p. Voor 25 maart aan, dit i.v.m. het regelen van de vergadering.

Als bestuur hopen we op een goede opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur GSV het Maasland